Notulen ledenvergadering Oranjevereniging Nieuwleusen eo d.d. 14 mei 2014

Aanwezige bestuursleden: André Schuurman, Christiaan van den Bosch, Patrick Belderink, Geert Wieling, Wim Sterken, Dorien Zieleman, Rudie Holterman, Erwin van Leussen, Hilco de Weerd en Errit ten Kate

Aanwezige leden: Hans en Jolanda Nagelhout, Matthijs Hilboezen, Hans Toussaint, Irene Bijker

1. Opening: De voorzitter Patrick Belderink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft een korte terugblik op 2013.


2. Notulen ledenvergadering 2013: Er zijn geen vragen en opmerkingen over het verslag. De ledenvergadering stelt de notulen van de vorige ledenvergadering vast.

3. Jaarverslag penningmeester / secretaris.

De secretaris mag zijn verslag voorlezen. Het jaarverslag wordt vastgelegd. De penningmeester leest het financiële jaarverslag voor.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn bijdrage.

4. Verslag kascommissie
De leden van de kascommissie hebben de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie goed op orde was. De de leden van de kascommissie stellend de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer. De ledenvergadering stemt in met het voorstel van de kascommissie en verleent de penningmeester decharge.

5. Verlaging contributie.

Door de lange wachtrijen bij de entree is besloten om online kaartverkoop te starten.

Hierdoor zullen de traditionele ledenkaarten met reductiestroken niet meer worden verstrekt. Dit jaar kunnen ze de ledenkaart in de tent inwisselen voor 5 punten. De contributie zal met ingang van 2015 verlaagd worden van € 8,= naar € 5.=. De leden stemmen in met de verlaging van de contributie.

Bij deze wordt de contributie in 2015 verlaagd worden naar € 5,=, aldus vastgelegd in de openbare ledenvergadering.

6. Bestuursverkiezing.

Geen aftredende bestuursleden.


7. Rondvraag.
Geen vragen.

8. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder.

 

Aldus vastgesteld in de openbare ledenvergadering van 14 mei 2014

 

Voorzitter,                                                                                                       Secretaris,

Share |