Aanwezig: Jan Borgers Frits ten Kate
Klaas Dijk Albert Heide
Jan Scholten Gerrit Lenters
Hilco de Weerd Erwin van Leussen
Henry van der Woude


De volgende leden waren aanwezig:
Bert Lenderink
Aalt Klomp
Wilfred Witpaard
Hans Klomp

1.Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de aanwezige leden. Dit is lange tijd niet meer gebeurd.

2.Notulen vorige ledenvergadering De secretaris leest de notulen van de vorige ledenvergadering voor. Onder dankzegging aan de secretaris worden de notulen vastgesteld.

3.Jaarverslagen secretaris en penningmeester De secretaris leest het uitgebreide jaarverslag voor. De heer Lenters merkt op dat daar waar gesproken wordt over hooi, stroo gelezen moet worden. De heer Borgers merkt op dat ook de heer Heide zeer actief betrokken was bij de organisatie van de Middenstandsbeurs. Het jaarverslag wordt vastgesteld.

De penningmeester leest het financiële verslag voor. Er is over 1999 een klein overschot geboekt. De heer Van der Woude merkt op dat de gemeente Nieuwleusen alsnog huur in rekening zal brengen voor het gebruik van het evenemententerrein. Dit moet dan alsnog van het positieve resultaat 1999 worden afgetrokken. De voorzitter bedankt de penningmeester voor het financiële verslag.

4.Verslag kascommissie De penningmeester leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen van het door hem gevoerde beleid. Conform dit voorstel wordt besloten.

5. Benoeming leden kascommissie De heren Van den Brink en Brassien worden herbenoemd als lid van de kascommissie.

6.Bestuursverkiezing De voorzitter deelt mee dat vorig jaar is besloten om het bestuur met een extra lid uit te breiden. Destijds is de heer De Weerd benoemd. In het afgelopen jaar hebben de heren Gunneman en Van der Kolk afscheid genomen van het bestuur. Thans wordt voorgesteld om deze twee vacatures niet geheel op te vullen. Volstaan kan worden met het benoemen van 1 nieuw bestuurslid. Het bestuur stelt voor om de heer Erwin van Leussen te benoemen. De algemene vergadering stemt met dit voorstel in. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Van der Woude en Scholten. Het bestuur stelt voor om beide heren te herbenoemen. De algemene vergadering stemt in met dit voorstel.

7.Rondvraag Eén van de aanwezige leden vraagt of de auto’s na afloop van de autorodeo mee genomen kunnen worden naar huis. De voorzitter antwoordt dat dit niet mogelijk is. Dit is één van de voorschriften van de gemeente Nieuwleusen. Wel mag de motor onder bepaalde voorwaarden worden meegenomen.

Eén van de aanwezige leden vraagt of er ook afstemming van de regels plaatsvindt met bijv. Oudleusen. De voorzitter zegt dat hij dit niet weet. Dat is een zaak van de gemeente.

Eén van de aanwezige leden vraagt waarom in Nieuwleusen het inschrijfgeld zo hoog is. De voorzitter geeft aan dat dit afhankelijk is van de autosloper. Het afgelopen jaar werd de vereniging geconfronteerd met een forse prijsverhoging voor de afvoer van de auto’s. Voor elke band moet al f 5,00 betaald worden. De leden hebben hier begrip voor maar vinden de prijs desondanks aan de zeer forse kant. Zij zullen zelf ook namen van autoslopers die waarschijnlijk goedkoper kunnen doorgeven aan het bestuurslid Ten Kate. De voorzitter geeft aan dat hij de problematiek rondom het zelf meenemen van de autobanden zal bespreken met de gemeente. Tijdens de loting van de autorodeo zal hij hierop terugkomen.

8.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun komst.

Share |