Aanwezig: de heren Borgers, Dijk, Heide, Ten Kate, Van Leussen, Lenters, Scholten, Heide en Van der Woude (bestuursleden) en de heer K. Nijland (lid)

Afwezig: de heer De Weerd i.v.m. de geboorte van zijn zoon Lennard.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Spreker doet verslag van de gang van zaken rondom de autorodeo. Het slopen is goed verlopen. Helaas zijn de feesten op Koninginnedag afgelast i.v.m. de MKZ. De feesten voor de komende O-feesten zijn al weer in volle gang. De secretaris wijst de voorzitter erop dat het jaarverslag betrekking heeft op de feesten in 2000 en niet op de feesten in 2001.

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 mei 2000

De notulen van de algemene ledenvergadering van 23 mei 2000 worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester

De secretaris leest zijn jaarverslag voor. Onder dankzegging aan de secretaris wordt het jaarverslag vastgesteld.

De penningmeester leest het financiële verslag voor. Hij geeft aan dat de woensdagavond geen succes was. De playbackshow daarentegen was goed te noemen evenals de zaterdag. De Band zonder Banaan viel tegen, extra belastend was de recettedeling. Het financiële resultaat is minder door enkele facturen van vorig jaar. Ook de elektra en toiletvoorziening viel duur uit. Al met al sluit de rekening met een overschot van f 1600,00.

4. Verslag kascommissie

De kascommissie is akkoord gegaan met de financiële boekhouding over 2000. De penningmeester wordt decharge verleend van het door hem gevoerde financiële beheer.

5. Verkiezing leden kascommissie

De heren Brassien en Van den Brink worden wederom herkozen tot lid van de kascommissie.

6. Verkiezing leden bestuur

De heren Heide, Dijk en Ten Kate zijn aftredend doch herkiesbaar. Bij het secretariaat zijn geen tegenkandidaten ingediend. De heren Dijk, Heide en Ten Kate worden herbenoemd.

7. Rondvraag

De heer Nijland deelt mee dat hij negatieve verhalen hoort over de organisatie van de kinderspelen. Hij wenst dit toch mee te geven aan het bestuur. De voorzitter ontkent dat de organisatie van de kinderspelen slecht is te noemen. Hij geeft aan dat in 2001 extra aandacht aan de kinderspelen zal worden geschonken. Hij geeft de secretaris opdracht om hieraan een persbericht te wijden.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng.

Vastgesteld in de openbare ledenvergadering van 14 mei 2002.

Voorzitter,

Secretaris,

J. Borgers H.J. van der Woude
Share |