Aanwezig: J. Borgers, K. Dijk, F. ten Kate, J. Scholten, H. de Weerd, A. Heide, G. Lenters en H. van der Woude

1.Opening De voorzitter, de heer Borgers opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij geeft aan dat deze algemene ledenvergadering in het teken staat van de vaststelling van de statuten. Na vaststelling van de statuten zal de Oranjevereniging een vereniging zijn die bij notariële akte is opgericht.

2.Vaststelling statuten Door de notaris zijn de voorgestelde wijzigingen verwerkt in de concept statuten. Alle leden zijn in de gelegenheid geweest om de statuten in te zien. Geen van de leden heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Door middel van een oproep in de Marskramer zijn de leden uitgenodigd om deze algemene ledenvergadering bij te wonen. De voorzitter behandelt artikelsgewijs de statuten. De aanwezigen kunnen instemmen met de inhoud van de statuten en stellen deze vast. Tevens wordt besloten de statuten op te nemen in een notariële akte.

3.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

Voorzitter, Secretaris,
Share |