Aanwezig namens het bestuur: Jan Borgers Klaas Dijk Erwin van Leussen Hilco de Weerd Albert Heide Gerrit Lenters Jan Scholten Frits ten Kate Henry van der Woude

Aanwezig namens de leden: K. Nijlant J. Bijker J. Timmerman J. van Echten H. KleinGanseij

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. Hij houdt een korte terugblik op het afgelopen jaar.

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 juni 2001 en 27 november 2001

De secretaris leest de notulen voor. De vergadering stemt in met de notulen en stelt deze vast.

3. Jaarverslagen 2001 secretaris en penningmeester.

De secretaris leest het jaarverslag over 2001 voor. Het jaarverslag wordt vastgesteld. De penningmeester leest het jaarverslag over 2001 voor. Hij merkt op dat de inkomsten van de playbackshow en de autorodeo voor de vereniging onmisbaar blijven. Het boekjaar 2001 kan met een beperkt positief saldo worden afgesloten.

4. Verslag kascommissie

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Aan de penningmeester wordt decharge verleend voor het door hem gevoerde financiële beheer.

5. Herbenoeming leden kascommissie

De leden van de kascommissie, de heren Van den Brink en Brassien worden herbenoemd.

6. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn de heren Borgers en Lenters. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De heren Borgers en Lenters zijn met algemene stemmen herbenoemd.

7. Voorstel tot het vaststellen van de contributie van de vereniging

De vergadering wordt voorgesteld om de contributie van de vereniging vast te stellen op € 8,00. De vergadering stemt hiermee in.

8. Rondvraag

De heer Van Echten vraagt of mensen persoonlijk aanwezig moeten zijn tijdens de loting van de autorodeo. De voorzitter antwoordt dat dit zoveel mogelijk het geval moet zijn. Slechts indien de persoon door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, kan hiervan worden afgeweken. Indien zij tijdens de loting aanwezig zijn, moeten zij ook blijven tot het einde. Kan dit niet, dan moeten de desbetreffende personen zich afmelden bij het bestuur.

Een lid merkt op dat een enkele rijder vorig jaar alcohol heeft genuttigd tijdens de autorodeo. Het bestuur wordt verweten hier niet tegen te hebben opgetreden. De voorzitter geeft aan dit probleem met de politie te bespreken. Het is absoluut verboden om alcohol te nuttigen door de deelnemers van de autorodeo. De voorzitter blijft een beroep doen op het goede voorbeeldgedrag van de hier aanwezige leden. Een lid geeft aan dat vorig jaar de loting niet eerlijk is verlopen. De voorzitter is zich hiervan niet bewust. Dit jaar zal worden gevraagd aan de politie om de loting te verzorgen.

Een lid geeft aan dat lang gewacht moest worden op een deelnemer. Toen eindelijk de deelnemer op kwam draven is de auto slechts sporadisch gekeurd. De leden pleiten voor een gelijke behandeling van de deelnemers. Wie te laat is, is te laat. De wedstrijd dient dan gewoon te beginnen.

En lid doet een beroep op de deelnemers om niet alleen rondjes te rijden tijdens de autorodeo. Er moet echt worden gestreden. Het bestuur beaamt dit.

Vastgesteld in de openbare ledenvergadering van 14 mei 2002.

9. Sluiting.

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

Share |