Aanwezig: Jan Borgers, Klaas Dijk, Jan Scholten, Frits ten Kate, Gerrit Lenters, Albert Heide, Erwin van Leussen, Hilco de Weerd en Henry van der Woude (allen bestuursleden) Leden: de heer K. Nijland.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.

2. Notulen vorige ledenvergadering

De notulen van de vorige ledenvergadering worden door de secretaris voorgelezen. De notulen worden door de vergadering vastgesteld.

3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester

De secretaris leest het jaarverslag over 2002 voor. Het jaarverslag wordt vastgesteld. De penningmeester geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. De begroting over het jaar 2002 kon met een positief saldo van € 7.000,00 worden afgesloten. Met name de vrijdagavond is zeer goed verlopen met een groot aantal bezoekers. De verhoging van de contributie heeft niet tot problemen met het wisselgeld geleid. De voorzitter bedankt de penningmeester voor de goede financiële administratie.

4. Verslag kascommissie

Het verslag van de kascommissie wordt door de secretaris voorgelezen. De kascommissie heeft de financiële boekhouding van de vereniging gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie stelt voor om aan de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer. De vergadering besluit hiertoe.

5. Benoeming leden kascommissie

De heren Van den Brink en Brassien wordt herbenoemd tot lid van de kascommissie.

6. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar zijn de heren Scholten, De Weerd,Van Leussen en Van der Woude

Er zijn bij de secretaris geen tegenkandidaten ingediend. De heren Scholten, De Weerd, Van Leussen en Van der Woude worden met volledige instemming herbenoemd.

7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld in de openbare ledenvergadering van 14 mei 2002.

8. Sluiting.

De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.

Nieuwleusen, 2 juni 2004

Share |