Notulen Algemene ledenvergadering 2 juni 2004 Oranjevereniging Nieuwleusen e.o.


Aanwezig: alle bestuursleden en de heer K. Nijand en mw. A. van Lenthe.  1. Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  1. Notulen vorige ledenvergadering.

De secretaris leest de notulen voor. Opgemerkt wordt dat ook de heer Nijland bij deze vergadering aanwezig was. De notulen worden vastgesteld.  1. Jaarverslagen secretaris en penningmeester.

De secretaris leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerkingen over het jaarverslag. De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn bijdrage.


De penningmeester geeft een toelichting op het financiële verslag. Het afgelopen jaar kon worden afgesloten met een overschot van € 6400,00. Opgemerkt wordt dat de woensdagavond een tegenvallend publieksaantal liet zien. Ook merkt de penningmeester op dat de veiligheid en de controle erop enorm is toegenomen en dat het voor de vereniging steeds moeilijker wordt om een feest als de onze te organiseren.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor het jaarverslag.  1. Kascommissie

De secretaris leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie heeft alle stukken gecontroleerd en in orde bevonden. De kascommissie stelt de ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. De ledenvergadering besluit hiertoe.  1. Herbenoeming leden kascommissie

De heren Van den Brink en Brassien worden door de ledenvergadering herbenoemd tot lid van de kascommissie. Besloten wordt om aan beide een klein presentje aan te bieden. De heer Dijk zal hiervoor zorgdragen.  1. Benoeming leden van het bestuur.

De heren Dijk, Heide en Ten Kate zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn bij de secretaris geen tegenkandidaten ingediend. Met algemene stemmen worden de heren herkozen voor een nieuwe bestuursperiode. Ingestemd wordt met het overdragen van het penningmeesterschap aan de heer Van Leussen. De heer Dijk zal gaan fungeren als algemeen bestuurslid.  1. Rondvraag

De heer Nijland deelt mee dat hij zo’n 15 klachten heeft gehad van leden die vorig jaar lid moesten worden van vereniging om deel te kunnen nemen aan de autorodeo. Zij hebben hun lidmaatschap niet op tijd afgemeld en dus zijn ze weer lid voor een nieuwe periode. De meesten hebben hier geen zin in. Hij stelt het bestuur voor om de loting voor de autorodeo alleen open te stellen voor degenen die al lid zijn van de Oranjevereniging. De voorzitter zegt toe zijn voorstel in het bestuur te bespreken.


De heer Nijland vraagt of het mogelijk is dat de ledenkaarten gesorteerd op postcode kunnen worden aangeleverd. Aanlevering geschiedt nu op alfabetische volgorde. Het is voor hem een enorme klus dit op straatnaam te sorteren. De heer Lenters zegt toe om hier navraag naar te doen. Hij zal de heer Nijland hier over informeren.  1. Sluiting

Alvorens de voorzitter de ledenvergadering sluit spreekt hij de heer Dijk toe. De heer Dijk heeft tot heden ruim 20 jaar zich actief ingezet voor de vereniging. Dit wordt door de Bond van Oranjeverenigingen gewaard met een erespeld en penning. De voorzitter, de heer Borgers spelt de heer Dijk de versierselen op.

De heer Dijk bedankt tot slotte zijn collega bestuurders en vrijwilligers.


Hierna wordt de vergadering gesloten en wordt op gepaste wijze informeel geproost op de versierselen van de heer Dijk.


Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2005,


De voorzitter, J. Borgers De secretaris, H. van der Woude


Share |