Aanwezig: alle bestuursleden en de heer K. Nijand en mw. A. van Lenthe.

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De voorzitter blikt kort terug op de activiteiten van de Oranjevereniging 2004. Bijzonder was het planten van een Koningslinde op Koninginnedag ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Amalia. Ook de overvloedige regenbuien voorafgaand aan de O-feesten waren zeer extreem. Het heeft het bestuur de nodige inspanningen en investeringen gekost om het feestterrein klaar te maken voor de feesten. De voorzitter is van mening dat de gemeente meer moet doen om een goed evenemententerrein voor Nieuwleusen te behouden.

2. Notulen vorige ledenvergadering (2 juni 2004)

De secretaris leest de notulen voor. De vergadering stemt in met de notulen en stelt deze vast. De heer Nijland vraagt wat het bestuur heeft gedaan met zijn suggestie dat deelnemers lid moeten zijn van de vereniging om te worden toegelaten tot de loting van de autorodeo.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur zijn suggestie heeft besproken, maar besloten heeft deze niet over te nemen. Het blijft mogelijk om op de inschrijfavond alsnog aan te melden als lid. Ook wordt tijdens de avond duidelijk vertelt dat indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dit twee maanden voorafgaand aan het nieuwe jaar moet gebeuren.

3. Jaarverslagen secretaris en penningmeester

De voorzitter leest het jaarverslag voor. De vergadering stemt in met het verslag en het wordt alszodanig vastgesteld.

De penningmeester geeft aan dat er ondanks de extra investeringen een positief saldo is geboekt van € 4.900,00. Het weer blijft een belangrijke factor voor het slagen van het feest. De playbackshow en de autorodeo blijven financiële pijlers waar de vereniging op draait. Voor 2005 is de verwachting dat de vereniging een negatief saldo draait. Eens per vijf jaar wordt er extra uitgepakt. Voor 2005 staat De Dijk op het programma wat financieel gezien erg zwaar is voor de vereniging. Ook zijn er nieuwe impulsen vanuit de vereniging zoals de zeskamp tijdens Koninginnedag, en het opknappen van het podium. Hier staan geen inkomsten tegenover.

Tot slot bedankt de heer Van Leussen collega Dijk voor de ondersteuning die hij heeft gekregen tijdens het overnemen van het penningmeesterschap.

De voorzitter bedankt de secretaris en de penningmeester voor de door hen opgestelde stukken.

4. Verslag kascommissie

Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen. De kascommissie stelt voor om aan de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer. De vergadering besluit hiertoe.

5. Benoeming leden kascommissie

De heren Van den Brink en Brassien worden door de ledenvergadering herbenoemd tot lid van de kascommissie.

6. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar zijn de heren Borgers, Scholten en Lenters. Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Dijk.

Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De heren Borgers, Scholten en Lenters worden met algemene stemmen herbenoemd. De voorzitter vraagt de ledenvergadering toestemming om zodra een opvolger voor de heer Dijk is gevonden het bestuur te machtigen deze persoon te benoemen tot bestuurslid van de vereniging. De ledenvergadering stemt in met dit voorstel. Voorts geeft de heer Borgers te kennen dat hij over twee jaar afscheid zal nemen als voorzitter van de Oranjevereniging.

Vervolgens bedankt de voorzitter de heer Dijk voor de vele werkzaamheden die hij voor de Oranjevereniging heeft verricht.

De heer Dijk geeft aan dat hij altijd met veel plezier heeft gewerkt voor de Oranjevereniging. Het was erg gezellig en er is sprake van een goede samenwerking met mensen waarvan je op aan kunt. Hij heeft een tevreden gevoel eraan overgehouden.

Tot slot bedankt de voorzitter de heren Scholten en Lenters en feliciteert hen met hun herbenoeming.

7. Rondvraag

De heer Nijland vraagt waarom de optocht niet is doorgegaan dit jaar en waarom het bestuur niet heeft gekozen voor een combinatie van de optocht met versierde fietsen.

De voorzitter geeft aan dat alle deelnemers zijn uitgenodigd. De deelnemers hebben zelf aangegeven dat er minimaal 20 wagens moeten deelnemen aan de optocht. Ook de combinatie met de optocht met versierde fietsen is met hen besproken. De deelnemers hebben hiervan afgezien.

8. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Share |