Afwezig: J. Borgers (voorzitter), K. Nijland (lid)

Aanwezig: H. Toussaint (vice voorzitter) E. van Leussen (penningmeester) H. van der Woude (secretaris), G. Lenters, H. de Weerd, J. Scholten, A. Heide, F. ten Kate, allen bestuursleden.

Namens de leden zijn aanwezig:
Stefan Doren, Dirk van den Berg, Erwin Bouwer, Jacco Leentjes, Richard Compagner, Rene te Kate.

  1. Opening

De heer Toussaint fungeert als vice voorzitter vanwege de afwezigheid van de heer Borgers. Hij heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering.

  1. Notulen ledenvergadering d.d. 17 mei 2005

De secretaris leest de notulen voor. De notulen worden conform vastgesteld.

  1. Jaarverslagen secretaris en penningmeester.

De penningmeester leest het financiële jaarverslag voor. Onder dankzegging aan de penningmeester wordt het verslag vastgesteld. De secretaris leest zijn jaarverslag voor. Ook dit verslag wordt conform vastgesteld.

  1. Verslag kascommissie

De voorzitter leest het verslag voor van de kascommissie. De kascommissie heeft de financiële administratie over het jaar 2005 gecontroleerd. Zij geven aan dat de administratie keurig was verzorgd en stellen de ledenvergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel van de kascommissie.

  1. Benoeming leden kascommissie

De heren Brassien en Van den Brink worden met algemene stemmen herbenoemd tot lid van de kascommissie.

  1. Bestuursverkiezing.

Aftredend en herkiesbaar zijn de heer De Weerd, Van Leussen en Van der Woude. De heren hebben te kennen geven in te zijn voor een nieuwe bestuursperiode. Met algemene stemmen worden de heren herbenoemd.

  1. Rondvraag

Tijdens de rondvraag wordt uitvoerig stilgestaan bij de nieuwe opzet van de autorodeo. Belangrijk onderdeel hiervan is het besluit van de gemeente dat de auto’s niet meer verplicht behoeve te worden ingeleverd. Degenen die dit wensen kunnen de auto mee terug nemen. Wel is aangegeven dat de auto’s niet op de openbare weg geparkeerd mogen worden.
Met een kleine afvaardiging van potentiële rijders zijn verbeteringen rondom de autorodeo besproken. Het bestuur heeft besloten om de gevraagde verbeteringen door te voeren.

Share |