Notulen ledenvergadering Oranjevereniging Nieuwleusen d.d. 22 mei 2007


Aanwezig: J. Borgers, F. ten Kate, H. Toussaint, E. van Leussen. A. Heide, H. de Weerd, G. Lenters en H. van der Woude (bestuursleden)

K. Nijlant en J. van Echten-Timmerman: leden


Afwezig mkg: J. Scholten (bestuurslid)  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden en bestuursleden van harte welkom.  1. Notulen ledenvergadering d.d. 30 mei 2006.

De secretaris leest de notulen voor. Er zijn geen vragen en opmerkingen over het verslag. De ledenvergadering stelt de notulen van de vorige ledenvergadering vast.  1. Jaarverslagen secretaris en penningmeester.

De secretaris mag zijn verslag voorlezen. Het jaarverslag wordt vastgesteld.


De penningmeester leest het financiële jaarverslag voor. De woensdagavond waren er nagenoeg geen bezoekers wat een financiële aderlating voor de vereniging was. De donderdagavond en de vrijdagavond waren gezellig druk. Ook de zaterdagmiddag is goed verlopen. Wel jammer dat vele bezoekers via het maisveld zonder te betalen binnen konden komen. De penningmeester constateert dat de kosten voor de Oranjevereniging fors zijn toegenomen. De kosten bedragen op jaarbasis zo’n 52.000 euro. Gelukkig kon de vereniging met een kleine marge iets over houden op de begroting.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn bijdrage.  1. Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie hebben de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie goed op orde was. De leden van de kascommissie stellen de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer. De ledenvergadering stemt in met het voorstel van de kascommissie en verleent de penningmeester decharge.  1. Benoeming leden kascommissie

De heren Brassien en Van den Brink worden met algemene stemmen herbenoemd.  1. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar zijn de heren Heide, Ten Kate en Toussaint.

De heer Heide en Ten Kate geven te kennen de bestuursfunctie te willen beëindigen zodra er een opvolger is gevonden. De ledenvergadering stemt in met de herbenoeming van de heren Ten Kate, Heide en Toussaint. De voorzitter vraagt mandaat aan de ledenvergadering om zodra er opvolgers zijn gevonden, deze personen door het bestuur te laten benoemen. De ledenvergadering stemt hiermee in.

Er waren geen tegenkandidaten ingediend.  1. Rondvraag

De heer Nijlant heeft een klacht gehad dat mensen meer moesten betalen voor een ledenkaart. Dit is niet juist. De contributie is gelijk gebleven.

Mw. Van Echten spreekt haar ongenoegen uit over het feit dat er van het ene moment op het andere moment geen reclameborden meer op het dak van de autorodeo auto’s mochten worden geplaatst. Dit scheelde hun sponsorinkomsten. Mw. Van Echten heeft hierin gelijk. De nieuwe reglementen voor de rodeo moeten echter strikt worden gehandhaafd. Ook de EHBO heeft in het verleden hier opmerkingen over gemaakt.


Mw. Van Echten wil graag een duidelijk punt waar het geld van de achtergebleven autorodeoauto kan worden opgehaald. Dit wordt toegezegd.


Mw. Van Echten doet de suggestie om een advertentie in de krant te zetten wanneer de ledenkaarten worden bezorgd. Mensen kunnen er dan rekening mee houden. Gelet op de kosten van een advertentie wordt hiertoe niet besloten.


Besloten de mogelijkheid van een eenmalige machtiging te onderzoeken t.b.v. het ophalen van de contributie. Mensen hebben vaak geen geld in huis. De heer Nijland moet dan twee tot drie keer terug. De heer Van leussen pakt dit op.  1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder.Aldus vastgesteld in de openbare ledenvergadering van 27 mei 2008Voorzitter, Secretaris,


Share |