Notulen ledenvergadering Oranjevereniging Nieuwleusen d.d. 27 mei 2008

 

Aanwezig: J. Borgers, F. ten Kate, H. Toussaint, E. van Leussen. A. Heide, H. de Weerd, G. Lenters, J. Scholten (bestuursleden) en de heer K. Nijlant lid.

Tevens aanwezig de aspirant leden Holterman, Belderink, Schuurman en Ten Kate.

 

Mkg afwezig H. van der Woude (secretaris)

=============================================================================

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 

  1. Rondvraag

Er worden geen vragen gesteld.

 

  1. Notulen ledenvergadering d.d. 22 mei 2007.

De secretaris leest de notulen voor. Er zijn geen vragen en opmerkingen over het verslag. De ledenvergadering stelt de notulen vast.

 

  1. Jaarverslagen secretaris en penningmeester.

Bij afwezigheid van de secretaris leest de voorzitter het ingediende jaarverslag voor.

Aansluitend leest de penningmeester zijn jaarverslag voor. Beide jaarverslagen worden vastgesteld.

De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn bijdrage.

 

  1. Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie hebben de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie goed op orde was. De leden van de kascommissie stellen de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer. De ledenvergadering stemt in met het voorstel van de kascommissie en verleent de penningmeester decharge.

 

  1. Benoeming leden kascommissie

De heren Brassien en Van den Brink worden met algemene stemmen herbenoemd.

 

  1. Bestuursverkiezing; aftredend en niet herkiesbaar zijn de heren Heide, Ten Kate, Borgers en Lenters.

 

De heren Belderink, Schuurman, Holterman en Ten Kate jr. worden met algemene stemmen benoemd tot lid van het bestuur van de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. De voorzitter feliciteert hen van harte  en wenst hen veel succes bij hun nieuwe functie.

 

  1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare ledenvergadering van 23 juni 2009

Share |