Notulen ledenvergadering Oranjevereniging Nieuwleusen d.d. 23 juni 2009

 

Aanwezig: R. Eikelboom, A. van Lenthe, K. Nijland, J.M. Kerkdijk, F. ten Kate, G. Lenters, Arno Hekman, Elske de Weerd, Christiaan van de Bosch, leden; Hans Toussaint, E. ten kate, A. Schuurman, P. Belderink en H. van der Woude (bestuursleden)

 

Mkg afwezig J. Scholten, H. de Weerd, R. Holterman en E. van Leussen

=============================================================================

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

 

  1. Rondvraag

De gestelde vragen worden naar tevredenheid van de aanwezige leden beantwoord.

 

  1. Notulen ledenvergadering d.d. 27 mei 2008.

De secretaris leest de notulen voor. Er zijn geen vragen en opmerkingen over het verslag. De ledenvergadering stelt de notulen vast.

 

  1. Jaarverslagen secretaris en penningmeester.

De secretaris wordt in de gelegenheid gesteld om het jaar verslag voor te lezen.

Bij afwezigheid van de penningmeester leest de voorzitter het ingediende financiële jaarverslag voor.

Beide jaarverslagen worden vastgesteld. De voorzitter bedankt de secretaris en penningmeester voor hun bijdrage.

 

  1. Verslag kascommissie

De leden van de kascommissie hebben de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie goed op orde is. De leden van de kascommissie stellen de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer. De ledenvergadering stemt in met het voorstel van de kascommissie en verleent de penningmeester decharge.

 

  1. Benoeming leden kascommissie

De heren Brassien en Van den Brink worden met algemene stemmen herbenoemd.

 

  1. Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar zijn de heren De Weerd, Van Leussen en Van der Woude. De heren worden met algemene stemmen herbenoemd tot lid van het bestuur van de Oranjevereniging Nieuwleusen e.o. Als nieuw te kiezen bestuurslid wordt voorgesteld Christiaan van de Bosch te benoemen tot lid van het bestuur. Ook Christiaan wordt met algemene stemmen benoemd tot lid va het bestuur. De voorzitter feliciteert allen van harte

 

  1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare ledenvergadering van 2 juni 2010

Share |