Notulen ledenvergadering Oranjevereniging Nieuwleusen 2 juni 2010

 

Aanwezig:

Alinda van Lenthe en  J. Kerkdijk (leden) E. ten Kate, H. de Weerd, E. van Leussen, P. Belderink, J. Scholten en H. van der Woude (bestuursleden).

 

 

Opening

De voorzitter, de heer Belderink opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij blikt terug op het afgelopen jaar en in het bijzonder staat hij stil bij het werk dat de vele vrijwilligers hebben verricht om het Oranjefeest in 2009 tot een groot succes te maken.

 

Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer H. Touissaint. Namens de voorzitter wordt hij hartelijk bedankt voor zijn inzet en bijdrage aan de activiteiten voor de Oranjevereniging.

Aftredend en herkiesbaar is de heer J. Scholten. Met algemene instemming wordt de heer Scholten herbenoemd.

 

Jaarverslagen

De penningmeester, de heer Van Leussen meldt dat we nu werken met een accountantsverklaring. De accountantsverklaring met toelichting ligt voor een ieder ter inzage bij de penningmeester. Het financiële jaarverslag wordt voorgelezen. Het werken met vrijwilligers is een succes. Meer mensen dan voorheen wisten de weg naar de feesttent te vinden.

Voor de bestuursleden betekent de nieuwe opzet nog meer uren draaien. Op jaarbasis werkt het bestuur zo’n 1000 uur pro deo voor de vereniging. Een enorme inspanning.

De ledenvergadering verleent de penningmeester decharge voor het door hem gevoerde financiële beheer.

 

Vervolgens leest de secretaris leest het jaarverslag 2009 voor. Hij staat stil bij het nieuwe programma op Koninginnedag de nieuwe opzet van de Oranjefeesten en de aanslag op het Koningshuis bij het bezoek aan Apeldoorn.

De voorzitter bedankt de penningmeester en secretaris voor hun jaarverslagen.

 

Statutenwijziging

Voorgesteld wordt om de statuten dusdanig te wijzigen dat de controle van de kas niet langer door een kascommissie wordt gedaan maar door een accountant. Met algemene instemming wordt met deze statutenwijziging ingestemd.

 

Rondvraag

Gevraagd wordt of er al een nieuwe kandidaat is gevonden die de plaats van Hans Toussaint gaat innemen. Deze is nog niet gevonden.

 

Gevraagd wordt of het mogelijk is om een overkapping te maken tussen de entreetent en de feesttent zodat mensen droog naar binnen kunnen. Dit is niet mogelijk ivm brandveiligheidsvoorschriften.

 

Op de vraag of de kermis aanstaande feesten beter geregeld is wordt aangegeven dat we een nieuwe exploitant hebben gevonden. Het lijkt goed, maar het is altijd afwachten.

 

Gevraagd wordt waarom de controleurs van de Oranjevereniging geen lid zijn van de Oranjevereniging. Dit zou toch horen. Het bestuur weet hierop niet het antwoord en komt daar de volgende ledenvergadering op terug.

 

Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.

Share |