Notulen ledenvergadering Oranjevereniging Nieuwleusen 23 mei 2012
Aanwezig:
Hans Toussaint, Hans Nagelhout,…… (leden) E. ten Kate, H. de Weerd, E. van Leussen, P.
Belderink, J. Scholten en H. van der Woude, A. Schuurman, C. v.d. Bosch, R. Holterman, G. Wieling
(bestuursleden).
Opening
De voorzitter, de heer Belderink opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Hij blikt
terug op het afgelopen jaar en kijkt terug op de bijzondere prestatie die er weer is neergezet in
verband met de vele neerslag die er is gevallen tijdens de 75e
editie van de Oranjefeesten.

Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer H. van der Woude. Door de voorzitter wordt hij hartelijk
bedankt voor zijn inzet gedurende van maar liefst 17 jaar.
Aftredend en herkiesbaar zijn de heren van Leussen en van den Bosch. Met algemene instemming
worden de heren herbenoemd.

Jaarverslagen
De penningmeester, de heer Wieling meldt dat we nu werken met een accountantsverklaring. De
accountantsverklaring met toelichting ligt ter inzage bij de penningmeester. Het financiële jaarverslag
wordt voorgelezen.
Voor de bestuursleden betekent het nieuwe terrein ook weer een nieuwe uitdaging.
De ledenvergadering verleent de penningmeester decharge voor het door hem gevoerde financiële
beheer.
Vervolgens leest de secretaris leest het jaarverslag 2011 voor. De voorzitter bedankt de
penningmeester en secretaris voor hun jaarverslagen.

Rondvraag
Volgens de heer Nijland wordt er door de oudere leden nog regelmatig gevraagd naar de toneelavond.
Deze is voor het laatst georganiseerd in de jaren 90. In verband met een beperkte opkomst is deze
geschrapt en tijdens de huidige feesten wordt er op de woensdagavond een cabaretavond
aangeboden.

Ledenwerfactie: Deze is al eerder besproken en zal verder uitgewerkt moeten worden. Huis aan huis
werven is te arbeidsintensief en er zal gekeken moeten worden naar een goed alternatief
Ook wordt er regelmatig gevraagd of het programma al bekend is, dit zal zodra alles definitief is op de
website gecommuniceerd worden.
De vraag wordt gesteld of de ijsbaan ook gebruikt mag worden. Deze mag de komende tijd nog niet
gebruikt worden. Op termijn zal er slechts beperkt gebruik gemaakt kunnen worden van dit terrein. Dit
in overleg met de omwonenden en het bestuur van de ijsvereniging.
De heer Nijland geeft aan dat de oranjevereniging Dalfsen wel werkt met automatische incasso. Dit
gaan we onderzoeken.
Veel leden hebben geen contant geld in huis, is er ook een mogelijkheid om een mobiele pin in te
zetten. Aangezien deze apparatuur gehuurd wordt zal dit kostbaar zijn.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.

Share |