Notulen ledenvergadering Oranjevereniging Nieuwleusen eo d.d. 29-5-2013

Aanwezige bestuursleden: Andre Schuurman, Christiaan van den Bosch, Patrick Belderink, Geert Wieling, Jan Scholten, Erwin van Leussen, Hilco de Weerd en Errit ten Kate

Aanwezige leden: De heer Nijland, Dochter Nijland, Arno Hekman, Evelien van Lenthe, Ria Scholten, Wim Sterken, Dorien Zieleman en Hans Nagelhout.
 
1. Opening: Patrick Belderink opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heeft een korte terugblik op 2012.
 
2. Notulen ledenvergadering 2012: Er zijn geen vragen en opmerkingen over het verslag. De ledenvergadering stelt de notulen van de vorige ledenvergadering vast.
 
3. Jaarverslag penningmeester / secretaris.

De secretaris mag zijn verslag voorlezen. Het jaarverslag wordt vastgelegd. De penningmeester leest het financiële jaarverslag voor.
De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn bijdrage.
 
4. Verslag kascommissie
De leden van de kascommissie hebben de financiële administratie van de vereniging gecontroleerd. De kascommissie is tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie goed op orde was. De de leden van de kascommissie stellend de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer. De ledenvergadering stemt in met het voorstel van de kascommissie en verleent de penningmeester decharge.
 
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend: Jan Scholten is na 27 jaar als actief bestuurslid niet herkiesbaar. Nieuwe bestuursleden: Dorien Zieleman en Wim Sterken. Er zijn geen bezwaren of tegenkandidaten binnengekomen. Mevrouw Zieleman en de heer Sterken treden toe tot het Oranjebestuur.
 
6. Rondvraag.
De heer Nijland:
Machtigingsformulieren/ reductiekaarten: er zijn een aantal fouten: - wel machtigingsformulieren geen reductiekaarten en andersom. -Geen bedragen op machtigingsformulieren. Dit is bewust gedaan omdat je anders bij een mutatie alle adressen weer bij langs moet.  Eventuele oplossing: een duidelijke uitleg op papier welke aan het lid gegeven kan worden (De penningmeester pakt dit op). Er zijn een aantal mensen die het lidmaatschap niet doormiddel van een automatische incasso willen betalen. Het bestuur gaat kijken hoe we hier mee omgaan.

7. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder.

 

Aldus vastgesteld in de openbare ledenvergadering van 29 mei 2013

 

Voorzitter,                                                                                                       Secretaris,

Share |